Dobiegają końca wakacje letnie i równocześnie odbywają się ostatnie turnusy letnich kolonii dla dzieci. Niektóre biura zorganizowały częściowo planowane imprezy w kraju ale zdecydowana większość wakacji, w tym praktycznie wszystkie zagraniczne wyjazdy zostały odwołane.

Teraz organizatorzy zastanawiają się co z wycieczkami szkolnymi, które normalnie odbywały się na jesieni. Jest to istotne również dlatego, że wiele odwołanych wyjazdów z wiosny zostało przeniesione właśnie na ten okres.

Z jednej strony dane o zakażeniach nie napawają optymizmem – z każdym dniem rośnie ilość przypadków koronawirusa w kraju, dużo mówi się też o tzw. drugiej fali koronawirusa, która ma przyjść na jesieni. Ale z drugiej strony Ministerstwo Edukacji twierdzi, że już 1 września dzieci wrócą do szkoły i lekcje będą odbywały się z uwzględnieniem wytycznych GIS, które aktualnie są opracowywane. Co zatem z wycieczkami szkolnymi?

Z punktu widzenia prawnego…

Na dzień dzisiejszy nie ma w przepisach prawnych przeciwwskazań dla organizacji wycieczek szkolnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku de facto rozmroziło turystykę zorganizowaną w Polsce i w kolejnych zmianach tego aktu prawnego stan ten został co do zasady utrzymany. Ostatnie decyzje o wprowadzeniu żółtej i czerwonej strefy epidemicznej w Polsce również nie zakazują organizacji imprez dla dzieci w powiatach nimi objętych choć może to powodować utrudnienia w realizacji pewnych punktów programu.

AKTUALIZACJA!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę zaleceń, zgodnie z którą w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w strefie żółtej lub czerwonej dyrektorzy mogą wprowadzić szereg dodatkowych obostrzeń. Opublikowane rekomendacje dają między innymi możliwość wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Opublikowane w maju wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku nie zostały wydane tylko na wakacje letnie. Z ich treści jasno wynika, że obowiązują do momentu odwołania na cały 2020 rok.

Tak więc przeprowadzenie wypoczynku dla dzieci (zielonej szkoły) zgodnie z wytycznymi GIS i aktualnym rozporządzeniem w sprawie ograniczeń związanych z epidemią jest prawnie możliwe!

Należy jedynie pamiętać, że w związku z organizacją takiej imprezy turystycznej jej organizator zobowiązany jest do wdrożenia specjalnego Regulaminu bezpiecznego wypoczynku, przeszkolenia opiekunów i odebrania odpowiednich oświadczeń od rodziców dzieci i wychowawców.

Z punktu widzenia logiki…

Patrząc na kwestie dotyczące zagrożenia wydaje się, że realizacja imprez w postaci zielonych szkół jest znacznie bezpieczniejsza z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa niż wakacje letnie, które przecież właśnie się odbywają. Na kolonie letnie najczęściej wyjeżdżają dzieci z różnych środowisk, które następnie łączone są w grupy wychowawcze.

Inaczej jest w przypadku wycieczek szkolnych. Jeżeli na zieloną szkołę wyjeżdżają dzieci z jednej klasy to i tak na co dzień mają one kontakt ze sobą w szkole i wspólny wyjazd nic w tym zakresie nie zmienia. Konieczne jest jedynie zachowanie zasad określonych w wytycznych GIS i Regulaminie bezpiecznego wypoczynku.

Wydaje się, że potwierdza to sama treść wytycznych GIS, w której odnośnie liczebności grup wprowadzono wyłączenie dla środowisk, które kontynuują pracę śródroczną (tzn. przed wyjazdem i tak mają ze sobą kontakt):

„Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.”

Bon Turystyczny pomoże!

Wielu organizatorów myśli teraz przede wszystkim o zrealizowaniu imprez, które na jesień zostały przełożone z terminów wiosennych. Niemniej jednak w sprzedaży nowych wycieczek może pomóc Bon Turystyczny, którego podstawowym celem jest finansowanie wypoczynku dla dzieci w ramach imprez turystycznych.

Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym „Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Przy pomocy bonu osoba uprawniona (czyli np. rodzic) „może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze”.

Bonem Turystycznym można zatem zapłacić za wszelkiego rodzaju wycieczki szkolne poczynając od zielonych szkół i przedszkoli, poprzez wyjazdy integracyjne jak i krajoznawcze.

Udostępniajmy!

Jeżeli treść tego artykułu Twoim zdaniem może pomóc w przekazaniu klientom informacji odnośnie możliwości realizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, zapraszamy do udostępniania i wykorzystania jego zawartości.

Prosimy też o komentarze odnośnie Waszych opinii dotyczących realizacji wycieczek szkolnych w okresie jesieni 2020.