Obowiązująca od 2018 roku ustawa turystyczna rozszerzyła wachlarz sposobów jakimi przedsiębiorca oraz podróży może potwierdzać określone w ustawie informacje oraz przy pomocy których mogą być składane oświadczenia. Do tej pory w przepisach używane było sformułowanie „na piśmie”, które ograniczało się jednie do formy informacji zapisanej na papierze. Aktualnie ustawa posługuje się sformułowaniem „trwały nośnik” przez co należy rozumieć „materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”.

Istotą trwałego nośnika jest zatem możliwość dostępu w przyszłości w niezmienionej formie co znacznie rozszerza możliwość komunikacji poza zwykłe pisemne oświadczenia.

Czy wiadomość e-mail jest trwałym nośnikiem?

Przesłana wiadomość e-mail na skrzynkę pocztową podróżnego z informacjami jakie są wymagane w zakresie potwierdzenia na trwałym nośniku spełnia wymagania definicji ustawowej. Poczta elektroniczna kwalifikuje się pod określenie narzędzia, a dodatkowo osobista skrzynka pocztowa konsumenta umożliwia mu dostęp i odtworzenie przesłanych informacji w przyszłości w niezmienionej postaci. Zatem poczta e-mail będzie wystarczającym narzędziem do przedstawienia na trwałym nośniki np. danych objętych obowiązkiem informacyjnym lub umowy pomiędzy organizatorem a turystami.

Inne formy trwałego nośnika

Przedsiębiorca lub konsument mogą przesyłać do siebie informacje również w innych formach, na których zostaną zapisane informacje konieczne do potwierdzenia na trwałym nośniku. Istotna w formie potwierdzania informacji na trwałym nośniku jest przede wszystkim kontrola danej strony nad daną informacją w kontekście dostępu oraz zachowania informacji w niezmienionej formie. Przykładem takiego trwałego nośnika będzie np. przesłanie wiadomości SMS na nr telefonu wskazany przez klienta.

Kiedy wymagany jest trwały nośnik w ustawie?

Ustawa o imprezach turystycznych wymaga potwierdzenia informacji na trwałym nośniku między innymi w następujących przypadkach:

  • W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu organizator turystyki lub agent turystyczny udostępnia podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia (art. 42 ust. 2 Ustawy)
  • Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków na innego podróżnego jest skuteczne wobec organizatora turystyki, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie (art. 43 ust. 2 Ustawy)
  • Organizator turystyki powiadamia podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia. (art. 45 ust. 4 Ustawy)
  • Zmiana warunków umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wymaga powiadomienia na trwałym nośniku (art. 46 ust. 1 pkt 6 Ustawy)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych