Złe informacje dla branży są takie, że rząd postanowił przedłużyć lockdown do 25 kwietnia, a zamknięcie hoteli aż do 3 maja 2021. To oznacza, że majówki zasadniczo nie będzie. Biura podróży i tak nie nastawiały się na ten okres, niemniej właściciele hoteli i obiektów noclegowych mogą być rozczarowani.

Są jednak też dobre wieści. Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Nowa treść regulaminu zakłada to co już od dłuższego czasu było zapowiadane czyli umorzenie w całości tarczy PFR 1.0 między innymi dla przedsiębiorców branży turystycznej.

Poniżej nowy zapis regulaminu określający warunki umorzenia:

„Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację Mikroprzedsiębiorców/MŚP działających w wybranych branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z Covid-19 oraz mając na celu dodatkową ochronę podmiotów działających w tych branżach, Mikroprzedsiębiorcy/MŚP, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), (ii) nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub (iii) nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi;

b) ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

[powyżej tylko wybrane kody PKD – pełna lista znajduje się w regulaminie]

c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie

(A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub

(B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; oraz

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego,

będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości.

Dołącz do naszego Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z branży turystycznej

.