Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest wyodrębnionym rachunkiem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i został utworzony już parę lat temu dla prawidłowego zrealizowania obowiązku zabezpieczenia klientów na wypadek upadłości organizatora turystyki. W przeszłości zdarzało się, że zabezpieczenie finansowe organizatora nie wystarczało na pokrycie wszystkich roszczeń klientów i w takiej sytuacji odpowiedzialność za takie wypłaty przechodziła na Skarb Państwa na zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej. Aby takie sytuacje ukrócić i zapewnić odpowiedni poziom ochrony utworzony został Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, na który organizatorzy odprowadzają składki od każdej umowy zawartej z klientem w wysokości określonej rozporządzeniem uzależnionej od destynacji wycieczki i środka transportu nie wyższej jednak niż 30 zł od jednej umowy.

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik

Wysokość składek na TFG zmieniona została od 1 stycznia 2021 roku rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – wynoszą one aktualnie:

  • Imprezy na terytoriach państw europejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego: 15 zł
  • imprezy na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego: 13 zł
  • imprezy na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa: 7 zł;
  • imprezy na terytoriach państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego: 10 zł
  • imprezy na terytoriach państw europejskich jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa: 5 zł
  • imprezy na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2 zł

Zaznaczyć należy, że dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej przewidziane zostały składki preferencyjne, których jednak tu nie omawiamy albowiem ten model działalności jest bardzo rzadki.

Jak widać zmiany w składkach na TFG nie są wielkie albowiem polegają tylko na zmianie składki dla imprez na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dotychczasowej wysokości 0 zł do 2 zł.

W przypadku niewykonania obowiązku terminowego złożenia deklaracji lub opłacania należnych składek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora turystyki do wykonania obowiązków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niedochowania terminu określonego w wezwaniu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.


Tekst opublikowany w miesięczniku branży turystycznej Wiadomości Turystyczne.