Kilka dni temu prezentowaliśmy na łamach TwojeBiuroPodróży projekt przepisów zawartych w nowej specustawie dotyczących wydłużenia terminu zwrotów wpłat dla klientów wynikających z odwołania imprezy lub rezygnacji związanych z COVID-19 z 14 dni do 180 dni. 

Projekt z dnia 21 marca zawierał postanowienia, które miały mieć zastosowanie do zwrotów, których termin nie upłynął przed datą wejścia w życie specustawy. Oznaczało to, że nowe przepisy nie znalazłyby zastosowania do większości przypadków z połowy marca (15 marca zamknięto ruch lotniczy w Polsce).

Dziś Sejm pracuje nad przyjęciem nowych przepisów, niemniej projekt rządowy, który został skierowany do parlamentu zawiera odmienne od poprzednio prezentowanych zapisy dotyczące daty wejścia w życie ustawy – korzystne dla organizatorów.

Zgodnie z projektem z dnia 26 marca ustawa w zakresie art. 15k (dotyczącego 180 dni) wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 roku, a nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich zwrotów, których termin nie upłynął przed tą datą. Biorąc pod uwagę że termin zwrotu wynosi 14 dni, to ustawa znajdzie zastosowanie do wszystkich rezygnacji i odwołanych imprez poczynając od 28 lutego włącznie. 

Powyższą interpretację potwierdził podczas wideoczatu zorganizowanego o bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju. 

Jest to bardzo dobra informacja dla wielu organizatorów, których poprzednia wersja przepisów mogłaby po prostu nie dotyczyć. 

Podsumowując:

W ostatecznej wersji projektu specustawy zwrot środków na rzecz klienta wynosi 180 dni jeżeli:

– rezygnacja klienta lub odwołanie imprezy nastąpiło w dniu 28 lutego 2020 lub później,

– organizator nie dokonał jeszcze zwrotu pieniędzy.

Poniżej prezentujemy wyciąg z projektu ustawy –  przepisy dotyczące organizatorów turystyki:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 15k. 1. 

Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Art. 31h. 

W przypadku gdy organizator turystyki, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub w art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem, o którym mowa w art. 92 pkt 2 lit. f niniejszej ustawy, przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio.

Art. 92. 

Ustawa wchodzi w życie /…/ w zakresie dodawanego art. 15k – z mocą od dnia 13 marca 2020 r.

Autor: Krzysztof Wilk
Radca prawny specjalizujący z się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży turystycznej (Kancelaria – Prawo Turystyczne)