Branża turystyczna we wszystkich krajach europejskich przechodzi kryzys. Pomoc państwa dla organizatorów turystyki, hotelarzy, przewoźników, przewodników, restauratorów i innych przedsiębiorców nie jest objęta wspólną polityką Unii Europejskiej. Każdy z krajów członkowskich musi sobie z tym problemem radzić sam środkami które uzna za adekwatne i potrzebne. 

Propozycja naszego rządu w zakresie wsparcia przedsiębiorców branży turystycznej spotkała się z dużą krytyką środowiska w ramach akcji #tarczaniestarcza prowadzonej w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na rządowe propozycje pomocy grupa robocza powołana dla reprezentacji różnych środowisk przedsiębiorców turystycznych przedstawiła obszerną kontrpropozycję skierowana do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz

Nas to skłoniło do zrobienia krótkiego porównania rozwiązań antykryzysowych dla branży turystycznej w różnych krajach UE.

Uwaga: publikowane poniżej informacje pochodzą ze źródeł medialnych albowiem we wszystkich krajach (także w Polsce) na dzień opracowania tego materiału trwają jeszcze dyskusje i prace nad pakietami pomocowymi – dane na 22.03.2020 r. obejmują tylko rozwiązania istotne dla branży turystycznej.

POLSKA

Podatki i ZUS:

 • przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy za marzec i kwiecień,
 • możliwość udzielenia z Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki w wysokości 5 tys. zł (z możliwością umorzenia w przypadku utrzymania zatrudnienia),
 • umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020 od dochodu z 2019 r.,
 • samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, których przychody w marcu spady o więcej niż 50 proc. (w stosunku do lutego tego roku), będą przez trzy miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS.

Pracownicy:

 • dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy z FGŚP do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, przy obniżonym o 20 proc. wymiarze czasu pracy, do połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ZUS przez starostę
 • świadczenie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. do poprzedniego miesiąca
 • umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy – ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy

Inne rozwiązania:

 • wydłużenie terminu na zwrot wpłat klienta do 180 dni od daty odwołania lub rezygnacji z imprezy turystycznej
 • umożliwienie zasilenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego kredytem z BGK.

NIEMCY 

 • państwowemu bankowi rozwoju podniesiono limity dozwolonej wielkości kredytów, by mógł „na nieograniczoną skalę” udzielać pożyczek przedsiębiorcom zagrożonym upadłością na skutek pandemii
 • odroczenie płatności podatków,
 • zawieszeniem bankructwa przedsiębiorstw w przypadkach, na które wpływa epidemia,
 • skrócony wymiar godzin pracy,
 • dotacje do płac z urzędu pracy,
 • wypłaty od 5 do 30 tys. euro dla samozatrudnionych, małych biznesów i artystów.

WŁOCHY 

 • rekompensaty dla niepracujących oraz firm, których obroty spadły o minimum 25 proc., 
 • fundusz gwarancyjny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • zawieszenie poboru podatków, 
 • odroczenie spłat kredytów.

FRANCJA 

 • firmy zmagające się z trudnościami finansowymi będą zwolnione z opłat za czynsz, prąd i gaz,
 • rząd utworzy specjalny fundusz dla wsparcia zagrożonych przedsiębiorców,
 • rząd utworzy fundusz dla wsparcia działań zapobiegających powstaniu bezrobocia.

WĘGRY

 • zawieszony zostanie obowiązek odprowadzania składki przez pracodawców w najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa sektorach, czyli turystyce, kulturze, rozrywce, transporcie osobowym i sporcie. Do 30 czerwca nie będą oni musieli także płacić składki emerytalnej, a składka zdrowotna zostanie im obniżona do minimum.
 • zawieszenie obowiązku spłaty kredytów dla osób fizycznych i przedsiębiorstw do końca roku,
 • okres spłaty krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw zostanie przedłużony do 30 lipca,
 • firmom z sektorów dotkniętych kryzysem nie będzie można wymówić umowy najmu ani podnieść ceny za wynajem,
 • mają zostać uelastycznione zasady zatrudniania, aby pracodawca i pracownik mogli łatwiej osiągnąć porozumienie.

Jak widać powyżej działania różnych krajów UE są bardzo zróżnicowane zarówno co do zakresu planowanej pomocy jak i sposobu jej realizacji. Odpowiedź polskiej branży turystycznej wskazuje na to, że działania podjęte przez polski rząd są dalece niewystarczające i będą wymagały uzupełnienia, co zresztą ma miejsce na bieżąco chociażby w kwestii zmian dotyczących zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorców dotkniętych kryzysem.