Od 26 czerwca 2021 roku wchodzą nowe limity udostępniania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych. Nie dotyczą one jednak wszystkich obiektów, a jedynie hoteli, moteli i pensjonatów. Ponadto limity nie mają zastosowania do zorganizowanych grup dzieci do 12 roku życia ale za to zgodnie z wytycznymi sanepidu (GIS) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni mieszkalnej na jednego uczestnika. Ponieważ trudno jest się w tym wszystkim zorientować przygotowaliśmy dokładne zestawienie wymogów wynikających zarówno z rozporządzenia jak i wytycznych sanepid dla wypoczynku dzieci w 2021 roku.

Rozporządzenie rady ministrów

Zgodnie z rozporządzeniem od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest co do zasady dopuszczalne ale w kolejnym zdaniu wskazano, że w przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy o usługach hotelarskich – dla gości udostępnia się nie więcej niż 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

WAŻNE: Obiekty o których mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy to: hotele, motele i pensjonaty. Oznacza to, że limitu 75% zajętych pokoi w ogóle nie stosuje się do innych obiektów turystycznych w tym w szczególności do kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i pól biwakowych.

WAŻNE: Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do uczestników zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12 roku życia.

Co to oznacza w praktyce?

Limit zajętych 75% pokoi w przypadku kolonii letnich ma zastosowanie jedynie w przypadku łącznego spełnienia dwóch poniższych warunków:

  • Zakwaterowanie dotyczy grupy dzieci, które ukończyły 12 rok życia,
  • Zakwaterowanie odbywa się w hotelu, motelu lub pensjonacie.

Wytyczne GIS

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej.

W porównaniu do ubiegłego roku znaczną zmianą jest likwidacja górnego limitu 4 osób w pokoju, a zatem jeżeli powierzchnia pokoi lub domków na to pozwala zakwaterowanych wspólnie może być więcej dzieci.

WAŻNE: w pierwotnie opublikowanych wytycznych wskazany był limit 1 osoba na 4m2, a w obecnym dokumencie limit ten został zmieniony na 1 osobę na 3,5m2n co pozwoli na zakwaterowanie większej ilości dzieci.

WAŻNE: wytyczne sanepidu zawierają znacznie więcej wymogów i obowiązków dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, grup zajęciowych oraz obowiązkowych oświadczeń dla rodziców i opiekunów. Organizator jest również zobowiązany do posiadania regulaminu wypoczynku zgodnego z wytycznymi SANEPID.

Regulamin zgodny z wytycznymi GIS – wzór

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się pytaniom, przygotowaliśmy szablony wszystkich wymaganych dokumentów. Cały pakiet zawiera profesjonalnie opracowane wzory dokumentów: 

  1. REGULAMIN, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego oraz zasady higieny podczas wypoczynku,
  2. OŚWIADCZENIA dla rodziców uczestników i kadry pedagogicznej dotyczące stanu zdrowia i braku ewentualnych kontaktów z osobami zakażonymi,
  3. SZKOLENIE dla kadry pedagogicznej z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.