Jedną z podstawowych decyzji jaka należy podjąć jeszcze przed rozpoczęciem działalności biura podróży jest forma prawna nowej firmy. Jeżeli wiesz już czy chcesz działać jako organizator turystyki czy jako agent turystyczny, teraz pora zdecydować czy swoją działalność będziesz prowadzić w ramach indywidualnej działalności gospodarczej czy w formie spółki handlowej.

W niniejszym artykule przedstawimy wady i zalety prowadzenia działalności w trzech podstawowych formach prawnych:

  • indywidualna działalność gospodarcza,
  • spółka jawna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie bierzemy pod uwagę spółki cywilnej ani innych spółek handlowych z tej przyczyny, iż wydaje się że dla prowadzenia tego rodzaju działalności są to mało popularne rozwiązania i ich szczegółowe opisywanie zaciemniłoby tylko obraz sytuacji.

Indywidualna działalność gospodarcza

Najprostszą formą dla biura podróży jest indywidualna działalność gospodarcza ale wiąże się ona z największym osobistym ryzykiem przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności w ten sposób oznacza ponoszenie odpowiedzialności całym swoim majątkiem osobistym za ewentualne zobowiązania powstałe w związku z prowadzonym biznesem. Niewątpliwą zaletą jest prostota rejestracji i minimalne koszty związane z prowadzeniem firmy dlatego to rozwiązanie możemy niewątpliwie zarekomendować „na początek” oraz przy działalności, która ze swojej natury nie wiąże się z dużym ryzykiem np. turystyka w Polsce lub turystyka przyjazdowa. Niestety to rozwiązanie odpada gdy chcesz założyć firmę wspólnie z innymi osobami.

Spółka jawna

W takim przypadku konieczne jest powołanie spółki handlowej. Podstawową spółką osobową jest spółka jawna, która podlega rejestracji w KRS i może być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że można „na spółkę” zawierać umowy takie jak najem, gwarancja, leasing czy umowy z hotelami. Wspólnicy spółki są uprawnienie do jej reprezentacji ale nie są stronami tych umów – to bardzo korzystne z punktu widzenia odseparowania sfery działalności gospodarczej od działalności osobistej jej wspólników. W przypadku spółki jawnej jej wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania i odpowiedzialności tej nie można w żaden sposób wyłączyć. Pod względem kosztów działalności będą one nieco większe niż przy działalności indywidualnej ale również mniejsze niż przy ostatniej opisywanej spółce – spółce zoo.

Spółka z o. o.

Forma prawna, która zapewnia największe bezpieczeństwo jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadą spółki zoo jest ochrona wspólników przed zobowiązaniami, przy czym nie jest to ochrona absolutna. Za zobowiązania spółki solidarnie z nią ponoszą odpowiedzialność członkowie jej zarządu dlatego jeżeli jesteś zarówno wspólnikiem jak i członkiem zarządu takiej spółki to odpowiedzialność za jej zobowiązania będzie na tobie i tak spoczywać. Minusem spółki zoo są większe koszty rejestracji i jej prowadzenia wynikające z obowiązków prawno-księgowych (pełna księgowość). spółka zoo może być również prowadzona przez jedną osobę – tzw. jednoosobowa spółka zoo.

Forma prawna organizatora turystyki

Jeżeli chcesz zostać organizatorem turystyki, czyli organizować imprezy turystyczne to musisz zwrócić uwagę na duże ryzyko prowadzenia tego typu działalności. Organizacja imprez turystycznych, zwłaszcza zagranicznych, zawsze wiążę się z ryzykiem, którego źródła mogą być po prostu niemożliwe do przewidzenia jak np. klęski żywiołowe, wypadki turystów czy ostatecznie nieuczciwi kontrahenci. Te ryzyka można oczywiście minimalizować przez zapisy umów i ostrożne działania biznesowe niemniej nie da się ich całkowicie zlikwidować.

W przypadku bardziej ryzykownych przedsięwzięć biznesowych dobrym rozwiązaniem będzie zatem założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ale tylko jeżeli zatrudnisz kogoś do formalnego nią zarządzania na stanowisku prezesa zarządu. Wykonywanie tej funkcji przez wspólnika prowadzi do ponoszenia przez niego odpowiedzialności za zobowiązania spółki co niweluje jego indywidualne bezpieczeństwo finansowe czyli główną zaletę tej formy.

Dlatego w większości przypadków, przynajmniej na początku, najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualna działalność gospodarcza (jeżeli chcesz działać sam) lub spółka jawna (jeżeli chcecie założyć firmę w więcej osób). Są to najprostsze w prowadzeniu i najmniej kosztowne formy prawne dla organizatora.

Forma prawna dla agenta turystycznego

W przypadku agentów turystycznych ryzyko prowadzenia działalności jest znacznie mniejsze niż w przypadku organizatora turystyki. Nie zawierają oni umów z klientami we własnym imieniu tylko w imieniu i na rzecz organizatora, nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne wypadki jakie mogą się przytrafić turystom podczas wakacji.

Z tych względów zakładanie spółki zoo nie wydaje się w tym przypadku mieć sensu i najlepszą formą prawną będzie indywidualna działalność gospodarcza lub spółka jawna (w zależności od składu osobowego).

W kolejnych artykułach przedstawimy krok po kroku jak zarejestrować każdą z opisanych powyżej form działalności i z jakimi kosztami się to wiąże.

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik