Wczoraj popołudniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało do konsultacji roboczych projekt Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapowiedziami Premiera i zgodnie z sama treścią rozporządzenia, ma ono obowiązywać od jutra (30.05) – czasu do publikacji nie pozostało wiele.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla branży turystycznej nowe zapisy – szczegółową analizę przedstawimy po opublikowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

§6.

/…/

9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1)           na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się bez udziału publiczności;

2)           w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co  do maksymalnej liczby osób), uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;

3)           na basenach, siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), bez udziału publiczności;

4)           działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1. 

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 15

/…/

8. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich              rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

1)           danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;

2)           2 osób;

3)           150 osób – w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 nie stosuje się.

Już na pierwszy rzut oka widać pewną nieścisłość – zezwolenie na realizacje działalności rekreacyjnej i rozrywkowej do 150 osób trochę wyklucza się z zakazem gromadzenia się powyżej 2 osób.